Chennai Grandmaster

FIDE Title Holders from Chennai:

Grandmasters

1.Viswanathan Anand

2.R.B.Ramesh 3. P. Magesh Chandran 4.Sundarrajan Kidambi 5.R.R. Laxman
6.B. Adhiban 7.S.P. Sethuraman 8.M. R. Venkatesh 9.M. Shyam Sundar 10.V.Vishnu Prasanna
11.Vr.Aravindh Chithambaram 12.Karthikeyan Murali 13.Ashwin Jayaram  14.Srinath Narayanan