GM and IM Full List

FIDE Title Holders from Chennai:

Grandmasters

­

1.Viswanathan Anand

2.R.B.Ramesh 3. P. Magesh Chandran 4.Sundarrajan Kidambi 5.R.R. Laxman
6.B. Adhiban 7.S.P. Sethuraman 8.M. R. Venkatesh 9.M. Shyam Sundar 10.V.Vishnu Prasanna
11.Karthikeyan Murali 12.Vr.Aravindh Chithambaram 13.Ashwin Jayaram

 

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (500:Internal Server Error)